Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej

Mimo, że artykuł stary polecamy zapoznać się z jednym z podstawowych elementów funkcjonowania wspólnoty. 

Zarząd wspólnoty ma obowiązek prowadzić księgowość stosując uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegające na prowadzeniu ewidencji, w ramach której rejestruje się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. 

Ujednolicenie norm zarządzania nieruchomością wspólną, niezależnie od tego kto jest właścicielem nieruchomości, jest stosunkowo nowym zjawiskiem i może budzić wiele wątpliwości. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym sposób zarządzania nieruchomością wspólną zależał od faktu, czy chodziło o nieruchomość należącą do gminy, Skarbu Państwa, czy właścicieli prywatnych. W domach prywatnych sposób zarządzania musiał być określony w umowie, zaś w domach Skarbu Państwa lub gminy zarząd sprawował odpowiedni organ Skarbu Państwa lub gminy, do czasu ustanowienia odrębnej własności we wszystkich lokalach.

W obecnie obowiązującej ustawie z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.; dalej WłLokU) zmienionej ustawą z 22.8.1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. Nr 106, poz. 682) ustawodawca normując sposób zarządu nieruchomością wspólną kierował się przede wszystkim tym, iż zarząd ten powinni kształtować właściciele lokali oraz powinien on zależeć od liczebności uczestników wspólnoty mieszkaniowej.

Obecnie właściciele nieruchomości wspólnej mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Jeżeli tego nie uczynią wówczas sposób zarządu określany jest ustawowo. Można wyróżnić dwa sposoby zarządzania nieruchomością wspólną jakie reguluje ustawa o własności lokali.
W nieruchomościach obejmujących do 10 samodzielnych lokali zarząd nieruchomością wspólną sprawują właściciele tych lokali i do tego zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy o współwłasności KC i KPC.

Jednostki nie będące spółkami prawa handlowego i nie prowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane stosować przepisów powyższej ustawy dotyczących badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. Stosują one uproszczone rozwiązania księgowe i odnoszą się do nich uproszczone obowiązki sprawozdawcze.

W wypadku gdy zarząd nad nieruchomością wspólnoty sprawuje bezpośrednio zarząd wspólnoty, ma on obowiązek prowadzić księgowość stosując uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegające na prowadzeniu ewidencji, w ramach której rejestruje się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. 

Natomiast stosowanie zasad rachunkowości określonych dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej nie dotyczy wypadku, gdy zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego.

Więcej tu. 

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.