Skontaktuj się: tel. (22) 299 59 75, e-mail: biuro@atlanti.pl

Zarządzanie nieruchomościami

6Dotychczasowe doświadczenia zespołu, zebrane w trakcie realizacji projektów obrotu i zarządzania nieruchomościami spowodowały, że w 2012 roku zespół Atlanti powołał nową komórkę i rozpoczął działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomościami jest, w naszym odczuciu, czymś więcej niż zwykłym utrzymywaniem budynków w stanie niepogorszonym. Wierzymy, że nasza wiedza z nieruchomości pozwoli na lepsze rozpoznanie potrzeb właścicieli, a nasza praca przyczyni się do wzrostu wartości nieruchomości.

Oferujemy zarządzanie nieruchomością zarówno zlecone (administrowanie) jak i powierzone w myśl art.18 ust.1 Ustawy o własności lokali. Prowadzimy księgowość wspólnot i udzielamy porad w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wspieramy proces tworzenia wspólnoty i przejmowania dokumentacji od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

Techniczne utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;

 • Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

 • Zapewnienie dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej , wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

 • Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych nieruchomości;

 • Kontrola nad pracą firm konserwujących instalacji techniczne w budynku;

 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z utrzymaniem nieruchomości;

 • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 • Przygotowywanie zapytań ofertowych na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

Obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – w przypadku nowego budynku;

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;

 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie dokumentacji lokali i właścicieli;

 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych;

 • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

 • Organizowanie i obsługa obowiązkowego zebrania rocznego właścicieli nieruchomości;

 • Wizytacje nieruchomości;

 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas wizyt na terenie nieruchomości;

 • Dostęp on-line do strefy mieszkańców, w tym m.in. dostęp do salda i wirtualnej tablicy ogłoszeniowej;

 • Raportowanie na temat kondycji finansowej.

Finanse Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów;

 • Opracowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) ;

 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

 • Wykonywanie rozliczeń planów gospodarczych;

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach;

 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości. Windykacja przedsądowa;

 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów  utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów,  funduszu remontowego;

 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali;

 • Przygotowywanie przelewów. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy.

Doradztwo oraz planowanie działań:

 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych w porozumieniu w Właścicielami i Zarządem;

 • Doradzanie i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

 • Doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz opracowywanie działań optymalizacyjnych;

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 • Porady związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Kontakt

02-488 Warszawa
ul. Wilczycka 31
od poniedziałku do piątku: 9 – 17
tel. (22) 299 59 75
fax (22) 844 05 41
e-mail: biuro@atlanti.pl

Nieruchomości MSW Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 597 201,93 PLN Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 004,24 PLN

Copyright (c) 2013 Nieruchomości MSW sp z o.o.